ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden:  deze door Marieke van Meijeren – Official Site gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Marieke van Meijeren,  www.mariekevanmeijeren.com.

1.2 Klant:  degene die een door Marieke van Meijeren beschikbaar product en/of dienst aanschaft bij Marieke van Meijeren.

1.3 LEAH B.V is gevestigd te Amsterdam aan de van Ostadestraat 150 3V en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64147258 en wordt door deze pagina verder benoemd als ‘Marieke van Meijeren’.

1.4 Boek prijs:  de totale prijs van een boek.

1.5 Retraite:  een door Marieke van Meijeren georganiseerde Retraite.

1.7 Verzendkosten:  de berekende kostenprijs per land/locatie voor het verzenden van een pakket.

1.7 Website:  de website van Marieke van Meijeren: www.mariekevanmeijeren.com.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle (Online) Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s,  Retraites, Boeken en Producten bij Marieke van Meijeren. Door betaling aan een (Online) Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s, Retraites, Boeken en Producten verklaart de Klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Marieke van Meijeren kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Marieke van Meijeren kan eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

3. Betaling en Prijswijziging

3.1  (Online) Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s,  Retraites, Boeken en Producten moet voorafgaand aan het ontvangst betaald worden. Betaling kan geschieden door iDEAL, Bancontact en spoedig Credit Card en Apple Pay.

3.2  De geldende prijzen voor (Online) Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s,  Retraites, Boeken en Producten staan altijd op de Website. Marieke van Meijeren behoudt zich het recht voor de prijzen van de (Online) Lessen, Workshops, Events, Lezingen, Trainingen, Opleidingen, Programma’s,  Retraites, Boeken en Producten en Diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door Marieke van Meijeren, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

 

4. Deelname en Betaling Workshop, Training, Event c.q. Retraite en Inschrijfgeld

4.1  Een Klant kan aan een Workshop, Lezing, Event of Training deelnemen nadat Marieke van Meijeren het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

4.2  Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan Marieke van Meijeren. Een klant kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

4.3  Voor sommige Workshops, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten  “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

5. Retraite: Annulering

5.1  Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan marieke@debewustzijnschool.nl.

5.2  Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Klant zijn inschrijving kosteloos annuleren.

5.3  Binnen 40 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Klant zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

5.4  Indien de Klant zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

5.5  Indien de Klant ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

5.6  Marieke van Meijeren behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Klanten reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

 

6. Producten, programma’s, evenementen, trainingen etc.: Betaling & annulering

6.1 Annulering van een bestelling voor een Product kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@debewustzijnschool.nl.

6.2 Tot 14 kalender dagen na de bestelling/reservering kan de Klant zijn aankoop kosteloos annuleren en/of retourneren.

6.3 Indien de Klant zijn bestelling annuleert na 14 kalender dagen van zijn bestelling, wordt het reeds betaalde Product niet terugbetaald en kan het product niet worden geretourneerd of geruild.

6.4 De koop en verkoop van producten, programma’s, evenementen, trainingen etc. valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

Voor meer informatie kan je dit nalezen op de website van de Consumenten Autoriteit.

 

7. Persoonsgegevens

7.1 Marieke van Meijeren verzamelt persoonsgegevens van de Klanten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, verzendingsopdrachten en voor de administratie. Marieke van Meijeren gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2 Marieke van Meijeren gebruikt de in artikel 7.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Klant op de hoogte te brengen van activiteiten van Marieke van Meijeren en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, de bestelling. Indien de Klant geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Marieke van Meijeren, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@debewustzijnschool.nl. De Klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Marieke van Meijeren gebruik kan worden gemaakt.

7.3 Marieke van Meijeren geeft de persoonsgegevens van de Klant nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een workshop, opleiding, training, retraite, product of dienst, dan wel het volgen van (online) lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Marieke van Meijeren zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.